Chương 16: Cầm Tặc Cầm Vương

Thiên Hạ Kỳ Nữ Như Phi 2021 từ 01:33 25/06/2023

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Chú thích:


(1) Tòa hỏa sơn: một ngọn núi lửa khổng lồ.


*Trích trong bài thơ Tiền Xuất Tái Kỳ 6 của Thi nhân Đỗ Phủ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Hạ Kỳ Nữ

Số ký tự: 0