Xuyên Nhanh: Văn Phòng Hoàn Thành Tâm Nguyện

Mạc Bắc là chủ nhân của Văn phòng hoàn thành tâm nguyện. Nhiệm vụ của anh là giúp các oan hồn chết một cách oan khuất, cởi bỏ oán khí nặng nề, hoàn thành tâm nguyện còn dở dang, thanh thản đầu thai sang kiếp sau, bằng chính sức lực của mình.

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Văn Phòng Hoàn Thành Tâm Nguyện

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ