Xuyên Không: Kí Chủ Vạn Năng

Đường Hân là đại tiểu thư của Đường Gia, một hôm cô cảm thấy buồn ngủ liền chợp mắt một chút ở trong phòng làm việc của mình... khi mở mắt ra lần nữa liền bị một cái hệ thống lôi kéo làm cái gì nhiệm vụ.


Đường Hân "..."


Cái hệ thống rách nát... bản tiểu thư muốn kiện ngươi tội bóc lột tài sản của dân lao động là ta.

Nhận xét về Xuyên Không: Kí Chủ Vạn Năng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ