Truyện Ngược
Không biết phải nói sao nữa. Tác giả chỉ biết là: Bộ này ngược tơi bời hoa lá, ngược lên ngược xuống, ngược ra ngược vào.(Đôi khi tác giả lên cơn động kinh thì sẽ có thêm những tình huống gây cười...)

Nhận xét về Truyện Ngược

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ