Tình Đậm Sâu, Mưa Nhạt Nhòa

Thanh Nhược - một thanh xà nghìn năm trấn thủ núi Võng Linh, một hôm đang ngồi uống rượu trên Xích Lai thì gặp Chánh Thiết - vị đạo sĩ trẻ lên núi học nghệ, từ đó cô bí mật bảo vệ tên đạo sĩ đó, không ngờ bị hắn đâm một đao đau thấu tâm can. Hãy cùng Đới Đới tìm hiểu chuyện tình vạn năm này nhé.

Nhận xét về Tình Đậm Sâu, Mưa Nhạt Nhòa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ