Tiếng Ai Hát Trong Đêm

Hỡi ôi ai hát đêm tàn

Nghe như tiếng khóc tiếng than trong lòng

Thương thay cái phận má hồng

Xuôi tay thác xuống ai hòng xót thương

Đắng cay cái kiếp đoạn trường

Quấn thân mảnh chiếu vấn vương cõi trần.

Nhận xét về Tiếng Ai Hát Trong Đêm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ