Thanh Mai Trúc Mã

Thanh mai trúc mã.

Bắt đầu, ở cùng một bệnh viện...

Kết thúc, tại đúng một phi trường!

Nhận xét về Thanh Mai Trúc Mã

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ