Chương 42: Bi kịch tại đại hội rubik toàn quốc (1)

Thám Tử Thần Chết Hùng Phan 3043 từ 12:30 15/06/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Thành tích của Hùng:
tạo ra bởi csTimer on 2022-06-15
avg of 5: 21.51

Thành tích:
1. 21.34 R2 U' L2 F2 R2 D R2 U F2 R2 U R2 L' U' F' R2 D2 L2 D' L2
2. 21.51 F' L2 B' R2 F' D2 F D2 F' R2 D2 F D' B' L' F2 R F2 L2 F R'
3. 21.67 U2 R B2 U L2 R2 D R2 F2 U R2 U L2 U2 R' U2 L' D' U' B F'
4. (24.67) U2 L2 R2 B L2 R2 D2 F L2 F' L' B' F2 D L F' U' R' U2 F
5. (20.69) F2 R L F U D R D B R B2 D2 F2 B' U2 F' R2 B2 U2 B' U2

Thành tích của Aya:
tạo ra bởi csTimer on 2022-06-15
avg of 5: 22.98

Thành tích:
1. 20.69 F2 R L F U D R D B R B2 D2 F2 B' U2 F' R2 B2 U2 B' U2
2. (24.96) U2 F R2 D2 B L2 D2 B2 D2 F' L2 D2 R F' D' U2 L R' D2 F L'
3. 24.61 R' D2 L F R2 B' U' B2 R' D2 F2 R' U2 B2 L F2 R D2 R2 D B
4. (20.43) D' B2 U' L2 D' U2 R2 D F2 R2 B' R F2 L B2 R F D B F
5. 23.63 D2 U2 L U2 R2 D2 R' F2 U2 R U2 B2 F D' F' R2 U' F R' B' D2

(Ông nào tự tin với giải rubik thì có thể so thành tích bằng các scramble như trên)
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thám Tử Thần Chết

Số ký tự: 0