Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi

Tịch Hiểu Nhược luôn muốn làm một người sư phụ tốt, đáng tiếc đệ tử lại luôn làm tốt hơn y.

“Kiếp sau, vi sư sẽ làm một người sư phụ tốt hơn.”

“Ta không cần sư phụ, ta chỉ cần người Tịch Hiểu Nhược.”

Nhận xét về Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ