Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Tri. Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri


Thà rằng đừng có gặp nhau

Còn hơn tri ngộ mà đau vạn phần

Tình ta sâu đậm mặn nồng

Ấy mà duyên chỉ có ngần ấy thôi.

 

Nhận xét về Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Tri. Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ