Nữ Hoàng Thật, Nữ Hoàng "Giả"

Truyện đồng nhân Nữ hoàng Ai Cập

Một vị nữ đế và vương xuyên không đến thế giới truyện Nữ Hoàng Ai Cập. Họ sẽ làm gì?

"Nữ thần mặt trăng, à không, Esther, ta không tin ngươi."

"Không tin ta? Không sao, ta không cần ngươi tin."

Tại sao ai cũng xuyên không, trọng sinh thế này!!! Truyện có bugs à?!

Lưu ý: Truyện no couple

Nhận xét về Nữ Hoàng Thật, Nữ Hoàng "Giả"

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ