Nhân Tổ

Tay chỉ thương khung.


Miệng phun chân ngôn.


- Ta nói: Có đan đạo.


Một sợi quy tắc sinh ra từ ngón tay của hắn. Thiên địa tự nhiên đại đạo quy tắc từng sợi rủ xuống, ôm lấy tân sinh quy tắc như người mẹ ôm lấy người con. Đan đạo lập tức xuất hiện trong trời đất.


- Ta nói: Có kiếm đạo.


Lập tức có kiếm đạo.


- Ta nói: Có trận đạo.


Lập tức có trận đạo.


… 


- Ta nói: Nhân tộc là vạn vật chi linh.


- Ta là Nhân Tổ.


Nhân Tổ hiện, vạn tổ quỳ.

Nhận xét về Nhân Tổ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ