Mặc

Một truyện Ngôn tình ngắn.

Không bi, không ngược.

Thực chất đây là phần đầu của một project truyện dài kỳ của mình, tuy nhiên trong quá trình viết mình bị mất toàn bộ file lưu trữ - chỉ còn sót lại phần này nên tách ra thành một truyện ngắn.

Nhận xét về Mặc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ