Kẻ Lạc Loài

Từ một cảnh sát quèn không có siêu năng lực trong một thế giới nơi ai ai cũng sở hữu siêu năng, Trần Bình An bước từng bước trên con đường đánh bại những siêu năng lực giả mạnh mẽ nhất. 

Đây là câu chuyện về một người kẻ vô dụng trở thành người thay đổi lịch sử của cả nhân loại. 

Nhận xét về Kẻ Lạc Loài

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ