Kế Hoạch 500 Năm: Giải Cứu Tôn Ngộ Không

Nhân Giới, chân núi Ngũ Hành Sơn.

"Lũ Thiên Đình khốn kiếp! Mau thả lão Tôn ta ra, ta còn phải đi cứu sư phụ! Nếu các ngươi dám động một sợi tóc của sư phụ ta thề sẽ có một ngày ta sẽ lật Trời!!!" - Tiếng kêu gào của nó vang vọng cả một vùng trời, khiến chim muông vì quá hoảng sợ mà bỏ chạy tán loạn khắp nơi.

"Con khỉ ngu! Còn không mau im mồm! Vẫn cứ chứng nào tật nấy, hại ta phải đọa vào Luân Hồi chín lần mới có thể tới được nơi đây."

"SƯ PHỤ! Thật sự là người đó sao?"

Nhận xét về Kế Hoạch 500 Năm: Giải Cứu Tôn Ngộ Không

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ