Huyết Thú Vương

Trong hai thiên tài trăm năm mới có thì một là thiên tài của phái Tân Pháp còn lại là tên ăn mày không có người thân. 

Tên ăn mày thì chưa bao giờ học võ. Thiên tài của phái Tân Pháp thì cũng chỉ như người bình thường nhưng có nghị lực và trở thành một trong hai thiên tài.

Nhận xét về Huyết Thú Vương

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ