Hộc Châu Phu Nhân Đồng Nhân: Tuế Nguyệt

Tóm tắt: 

Bản bi kịch: Giấc mộng tan, Tế Phong tàn. May thay, lần này chàng có nàng ở bên cạnh, sinh tử không rời. 

Bản củ chuối: Câu chuyện sủng ái sư phụ hàng ngày của Thái hậu Đại Trưng.

Lời tác giả: truyện được viết theo tuyến nội dung phim “Hộc Châu phu nhân”, không phải theo nguyên tác nên sẽ có những chi tiết sai lệch. 

Nhận xét về Hộc Châu Phu Nhân Đồng Nhân: Tuế Nguyệt

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ