Hào Môn Chiến Oan Gia (4S)

Giới thiệu: 

Thương trường: 

- Diệp tổng, dự án này cô đừng hòng cướp. Tôi sẽ cho cô biết tay. 

- Đừng dùng thủ đoạn bỉ ổi, tôi tiếp anh. Ai sợ ai...


Trên giường: 

- Diệp Oanh... Oanh Oanh à... Oan gia nên cởi không nên mặc. 

- Cút! 


Nhận xét về Hào Môn Chiến Oan Gia (4S)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ