Hàm Quang Quân Lật Xe Rồi.

Đặt vấn đề một chút!

Nếu như đêm hôm đó ở Kim Lân Đài, Lam Vong Cơ không thể đem Ngụy Vô Tiện thoát khỏi truy đuổi của Ngũ gia tộc.

Lam Vong Cơ vì vậy mà hắc hóa, đi theo tu ma... diễn biến tiếp theo sẽ ra sao?

Nhận xét về Hàm Quang Quân Lật Xe Rồi.

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ