Dục Hoả Cung Vi

Đam mỹ, Cường công cường thụ, 1x1, Ôn nhu Thái tử công x Độc mồm Thái tử tiền triều thụ, Ngược tâm ngược thân, Trước ngược sau ngọt, HE

Nhân vật chính: Mạc Vĩnh Ninh x Diệp Kỳ Anh

Nhân vật phụ: Mạc Hàn Phong, Diệp Chiêu Liên,...

Văn án: Đại loại là vì cùng là thái tử của một quốc gia chỉ khác triều đại, đương nhiên sẽ không thể đứng cùng nhau trên một chiến tuyến nhưng bằng một cách rất chi là "lạt mềm buột chặt" mà cuối cùng HE viên mãn.

Nhận xét về Dục Hoả Cung Vi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ