Đông Kết Khởi Đông
Lịch sử chép rằng:

 Thời Hán Thăng Nam quốc, tự là Tẩu - phồn vinh, thịnh vượng. Thiên tử anh minh, xuất chúng lỗi lạc. Mùa thu năm 40, Nam Tẩu quốc đại hạn suy tàn, bại vong sụp đổ.
Lục công chúa dẫn chân bán nước cho phò mã nước Đông. Nàng ta dâng mình cho kẻ địch, đạp đổ cả giang sơn cõi quốc. Người đời chỉ trích nàng ta là phế nữ diệt quốc, là đệ nhất ác nữ, lòng dạ rắn rết, tâm cơ hiểm độc. Nàng ta chính là Lục công chúa - Nam Chiêu Nguyệt.
Cuối đời, khi biết mình sắp chết, nàng nằm giữa trời tuyết đông nơi rừng trúc, đôi mắt mờ nhòa nhìn trời cao, khóe môi tràn một dòng máu đỏ:
"Tẫn, đời này... ta phụ cả giang sơn Nam Tẩu, ta... phụ chàng. Mệnh ta sinh ra không được ông trời phổ độ, số ta sinh ra lại là tai ương của kẻ khác, đợi kiếp sau, nếu có thể sống lại, ta nhất định sẽ đáp lễ với chàng... "
"Nam Chiêu Nguyệt ta... nguyện dùng cả linh hồn, lập lời nguyền rủa Đông Hoa quốc...
                     Máu chảy thành sông                     Không kẻ nào sống                     Xác cháy chất đống                     Chìm giữa lửa đông... "

Nhận xét về Đông Kết Khởi Đông

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ