Đoản Văn Đam Mỹ
Tác giả: Quỷ Tiếu

Thể loại: He,Se,Be,OE Ngược, sủng, Đoản văn, h nhẹ,Đam Mỹ,... ( Tóm lại là Xà bần, thích loại gì có loại đó, hoan nghênh bước vào thời kỳ phản nghịch của tui khửa khửa)

"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng liền tan."

Nhận xét về Đoản Văn Đam Mỹ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ