Đoá Hoa Tuyết Trên Hoang Mạc

Đoá hoa tuyết nhỏ


Nằm trên hoang mạc lớn


Bao giờ mới tan ra...


Tiểu Yên được sinh ra trong một xã hội thối nát. Từ trước đến nay cô chưa từng biết đến người được gọi là cha mẹ. Dòng đời đưa đẩy cô tìm thấy ánh sáng thuộc về mình.

Nhận xét về Đoá Hoa Tuyết Trên Hoang Mạc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ