[Đam Mỹ] Hệ Thống Công Lược Có Vấn Đề
mười kiếp luân hồi, người chẳng chờ ta. Sống với nhau là vạn kiếp, chết với nhau là kết cục.Đã từng là người đứng trên vạn người thế nhưng ngươi lại hại ta đến thế này, sống, không bằng chết. Nhưng cái chết đến rồi ta lại cảm thấy thật hối tiếc.Mười đời như mười, lần này là ta tìm ngươi.

Nhận xét về [Đam Mỹ] Hệ Thống Công Lược Có Vấn Đề

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ