Cổ Ngữ


Thế giới lưu truyền một loại ngôn ngữ cổ, đến từ thời xa xưa. Bên trong những từ ngôn ngữ cổ, đều ẩn chứa sức mạnh khung khiếp của thiên địa. Kẻ nắm giữ hoàn toàn ngôn ngữ cổ, chính là kẻ thống trị thế giới, mang theo sức mạnh hủy diệt thiên địa.

Nhận xét về Cổ Ngữ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ