Có Không Giữ, Mất Đi Giật

Bạch Dực x Lưu Yên

Bác sĩ hay tự ái dễ quê và y tá chăm chọc giận bác sĩ. 

Truyện có yếu tố 18+

Nhận xét về Có Không Giữ, Mất Đi Giật

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ