Chồng Tôi Là Độc Tài

Để tự cứu mạng mình, trong vòng 100 ngày Thủy Tiên phải giết Lê Chí Trung chồng cô mà đúng hơn là chồng người mà cô đang chiếm giữ thể xác. Lê Chí Trung vào 30 năm sau sẽ trở thành một tên độc tài độc ác, người đã góp phần phát động cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, thứ đã hủy diệt 80% dân số thế giới. Liệu Thủy Tiên có thể hoàn thành nhiệm vụ để cứu nhân loại cũng như là cứu lấy bản thân.

Nhận xét về Chồng Tôi Là Độc Tài

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ