Cậu Của Mợ
Một người ở bên khi nghèo khó chẳng mong cầu,
Một người đến khi chức cao địa vị đầy hư vinh
Một chữ tình một chữ lỡ thôi đành chấp nhận
Một kiếp người một kiếp nhân sinh cứ mãi trôi.

Nhận xét về Cậu Của Mợ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ