Bà Chúa Mười Tám Cửa Ngục

Tập truyện "Bà Chúa Mười Tám Cửa Ngục" mặc dù có chút hư cấu nhưng là chuyện có thật xảy ra vào thời Pháp thuộc tại vùng rừng núi Trường Sơn, nơi bãi vàng Phước Sơn.

Xét về nội dung mang tính hư cấu nhưng khi nói đến nhân vật thì lại thật chuẩn xác, bởi tính tham sân si và ái tình nhục dục luôn hiện hữu trong con người trở thành thứ ác quỷ vô hình mà không hay.

Nên có triết lý "người cũng là ma, ma cũng là người; chỉ khác ma có hồn mà không có phách thuộc thế giới vô hình, còn người có hồn lẫn phách thuộc thế giới hữu hình."

Rồi câu chuyện được kết luận, ác giả ác báo.

Nhận xét về Bà Chúa Mười Tám Cửa Ngục

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ