Anh Hùng Đến Từ Quá Khứ

Một con người bình thường, muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng anh ta đã được chọn để sống một cuộc sống bất bình thường.

Nhận xét về Anh Hùng Đến Từ Quá Khứ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ