20XX. Những Loài Người Thế Kỷ 21

Thế kỷ 21 có người sống người chết, có người cũ người mới, có người thật người giả. Năm 2055, dân số loài người đạt đến ngưỡng mười một chữ số. Ngay khi đứa bé thứ mười tỷ ra đời, một lời nguyền khủng khiếp đã giáng xuống thế giới: dân số loài người sẽ không bao giờ có thể vượt qua cột mốc mười tỷ, và bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra ở ngoài ngưỡng đó đều sẽ phải chết.

Nhận xét về 20XX. Những Loài Người Thế Kỷ 21

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ